Zapytanie ofertowe: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 221 000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 d ust. 1 pkt 2 Ustawy z póź. zm.)
 1. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, tel. 76 722-60-21, fax 76 722-39-67, www.biblioteka.legnica.eu, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073; Regon 390705385
 2. Przedmiot zamówienia:
  Zakup i dostawa księgozbioru z serii „Duża Litera”– tytuły i ilości egzemplarzy  zgodnie    z wykazem –  załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
 3. Dopuszcza się wykonanie 90% całości zamówienia wg załącznika nr 3, natomiast 10 % niezrealizowanego zamówienia może zostać zastąpione innymi tytułami.
  • jeżeli, wbrew oświadczeniu Wykonawcy o niedostępności wydawnictwa na rynku wydawniczym, Zamawiający wskaże miejsce zakupu (z wyjątkiem antykwariatu, aukcji), wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia tego wydawnictwa.
   W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia dwukrotnej wartości wydawnictwa za 1 egzemplarz we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na konto Zamawiającego.
  • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia na dodatkowe pozycje książkowe wskazane w odrębnym wykazie,
  • Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia w wersji Pocket.

szczegóły »»