Legnicka Książka Roku 2012


Legnicka Książka Roku 2012

Muzeum Miedzi w Legnicy i Legnicka Biblioteka Publiczna informują, że dnia 8 stycznia 2013 r. Kapituła konkursu Legnicka Książka Roku w składzie:Organizatorzy:

  • Legnicka Biblioteka Publiczna
  • Muzeum Miedzi w Legnicy

Kapituła:

  • Dorota Purgal – wiceprezydent miasta Legnicy, Przewodnicząca Kapituły
  • Bogumiła Słomczyńska – wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
    Rady Miejskiej Legnicy,
  • Antonina Trawnik, prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy,
  • Czesław Pańczuk, redaktor naczelny Tygodnika Konkrety.pl,
  • Grzegorz Chmielowski, redaktor Gazety Wrocławskiej,
  • Mieczysław Pytel.

dokonała przeglądu i oceny 50 wydawnictw, które ukazały się w 2012 roku, przedłożonych do wglądu przez organizatorów – Legnicką Bibliotekę Publiczną i Muzeum Miedzi w Legnicy. Ocenie poddano książki związane treściowo z Legnicą lub napisane przez legnickiego autora.

Kryteria doboru:

  • staranność edytorska: estetyka – szata graficzna,
  • staranność redakcyjna
  • atrakcyjność tematu
  • wartość poznawcza i wartość artystyczna
  • oryginalność
  • efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu
  • oddziaływanie na społeczność miasta, regionu, kraju

Kapituła nominowała do Honorowego Tytułu Legnicka Książka Roku 2012
dziesięć wydawnictw:
  1. Corso Przemek: Studium w czerwieni. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oœwiatowe, 2012. – 181 s.
  2. Golisz Edyta: I LAF: animowany świat. – Legnica: Legnickie Centrum Kultury, 2012.
    – 98 s.: il.
  3. Jeremias Joseph Knechtel (1679-1750): legnicki malarz doby baroku / pod red.
    A. Kozieła, E. Kłody. – Legnica: Muzeum Miedzi, 2012. – 264 s. : il.
  4. Jujeczka Stanisław, Kupeć Krzysztof: Urzędnicy miejscy Legnicy do 1740/1741 roku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado, 2012. – 361 s.
  5. Kowalak Czesław: Pomniki i tablice pamiątkowe w Legnicy po II wojnie światowej.- [Wyd. 2 posz. i uzup.]. – Legnica: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012. – 128 s. : il.
  6. Kraska Zbigniew, Fijałkowski Sławomir, Huml Irena: Silver meetings Legnica / Srebrne spotkania Legnica: współczesna biżuteria w Legnicy 1979-2011 / Contemporary Art Jewellery in Legnica 1979-2011. – Legnica: Galeria Sztuki, 2012. – 230 s.: il.
  7. Litteraria Lignicensis: rozprawy i szkice o kulturze literackiej dawnej Legnicy / red.
    E. Białek, P. Niemiec. – Wrocław: Quaestio, 2012. – 190 s.: il.
  8. Osiński Jacek: Bolesław Rogatka: książę legnicki, dziedzic monarchii Henryków śląskich (1220/1225 – 1278). – Kraków: Avalon, 2012. – 390 s.
  9. I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012): przypatrzmy się powołaniu naszemu. Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II, 2012. T. 1: Program odnowy religijno-moralnej. -361 s.;
    T. 2: Dokumentacja. – 375 s.: il.
  10. Satyrykon 35 lat (years) / oprac. E. Pietraszko. – Legnica: Legnickie Centrum Kultury; Fundacja Satyrykon, 2012. – 192 s.: il.

Honorowy Tytuł „Legnickiej Książki Roku 2012”
i nagrodę – statuetkę wykonaną w znakomitej pracowni szkła artystycznego Studio Borowski zdobyła książka:

Satyrykon 35 lat (years) / oprac. E. Pietraszko.
Legnica: Legnickie Centrum Kultury; Fundacja Satyrykon, 2012. – 192 s.: il.