Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży

LEGNICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1
w Legnicy

ogłasza

XXI KONKURS POETYCKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Piękna i Niepodległa 1918–2018”

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

Organizatorem Konkursu jest Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 Legnickiej Biblioteki Publicznej.

Celem konkursu jest:

  • rozbudzanie talentów i popularyzacja twórczości poetyckiej młodych autorów,
  • upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
  • kształtowanie umiejętności prezentowania wartości patriotycznych w formie utworu poetyckiego.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 8-14 lat i 15-19 lat

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie własnego utworu poetyckiego o tematyce podanej w regulaminie konkursu. Na konkurs należy przesłać utwory niepublikowane i nienagradzane wcześniej w konkursach poetyckich. Wiersze o tematyce patriotycznej z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości (maksymalnie 3 utwory) należy przesyłać w wersji elektronicznej (dozwolone formaty: .doc, .docx, .rtf, .odt) na adres: fdm1@biblioteka.legnica.eu (pod pseudonimem – godłem z koperty) oraz wysłać w 4 egzemplarzach, w wersji papierowej, do dnia 5 października 2018 r. (nie decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Legnicka Biblioteka Publiczna, Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1
59-220 Legnica, ul. W. Łukasińskiego 30

Każdy utwór powinien być oznaczony godłem (pseudonimem), to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, adresem oraz wiekiem autora, telefonem kontaktowym. Do koperty dołączona powinna być Karta Zgłoszenia, dla osoby niepełnoletniej załącznik nr 1 oraz dla osoby pełnoletniej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy Regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego
w karcie zgłoszenia, danych osobowych.
W imieniu osób niepełnoletnich zgody udzielają rodzice lub opiekunowie prawni.
Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Legnicka Biblioteka Publiczna, z siedzibą przy ul. Piastowskiej 22.

Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j.). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzebę ogłoszenia laureatów oraz powstania i prezentacji wydawnictwa pokonkursowego.
Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatora. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych prac autorskich, według załączonego wzoru (Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich: dla osoby niepełnoletniej, której wzór określa Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu lub dla osoby pełnoletniej, której wzór określa Załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu). Oświadczenia należy umieścić w dodatkowej, osobnej kopercie, podpisanej godłem autora oraz przesłać wraz z pracą konkursową. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Oceny nadesłanych prac dokona jury.
Organizator przewiduje przyznanie nagród, przewiduje również możliwość przyznania nagród ex aequo, a w wyjątkowych sytuacjach możliwość nieprzyznania nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 1 grudnia 2018 r., godz. 12:00, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni listownie.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania całości lub fragmentu pracy konkursowej w dowolnej formie bez prawa do honorarium.
Całość prac (nośnik papierowy i elektroniczny) nie podlega zwrotowi i pozostaje na własność Organizatora.

Organizator zwraca wszystkim laureatom koszty podróży (bilety PKP i PKS) na uroczyste zakończenie konkursu.
Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na akceptację regulaminu, na publikację danych osobowych i wizerunku oraz prezentację prac w materiałach reklamowych, wydawnictwach oraz na stronach internetowych na potrzebę ogłoszonego XXI Konkursu Poetyckiego dla Dzieci i Młodzieży.

Kontakt: tel. 76 722 52 86
e-mail: fdm1@biblioteka.legnica.eu

Załączniki do regulaminu: