Zaproszenie do składania ofert – dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)

 ZP-26-6-646/18

  1.  Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-22- Legnica, tel. 76 722-60-21, fax 76 722-39-67,  www.biblioteka.legnica.eu, e-mail:  administracja@biblioteka.legnica.eu;  NIP 691-20-65-03;    Regon 390705385.
  2. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 – Wzór Umowy.
  3. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 17.08.2018
  4. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się zawrzeć umowę na wzorze Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Dodano sprostowanie [18.06.2018]


czytaj dalej