Deklaracja dostępności

Legnicka Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Legnickiej Biblioteki Publicznej.
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01.

Strona internetowa biblioteka.legnica.eu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.09.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Miśta, rmista@biblioteka.legnica.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 722 60 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dostępność wejść do budynków dla osób na wózkach inwalidzkich:
  Siedziba LBP, ul. Piastowska 22 – brak przeszkód architektonicznych, oznakowany dostęp do windy,
  Wypożyczalnia dla Dorosłych, Rynek 15 – podjazd od strony ul. Rycerskiej/Grodzkiej, dostęp do pomieszczeń na parterze,
  Ekobiblioteka, ul. W. Łukasińskiego 30 – schody (brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich)*,
  Filia nr 1, ul. P. Gojawiczyńskiej 4 – brak przeszkód architektonicznych, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  Filia nr 2, ul. Złotoryjska 100 – schody (brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich)*,
  Filia nr 3, ul. Głogowska 75 – schody (brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich)*,
  Filia nr 4, ul. J. Heweliusza 7N – podjazd od strony parkingu, winda,
  Filia nr 5, ul. Wielogórska 41 – brak przeszkód architektonicznych,
  Filia nr 9, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1 – brak przeszkód architektonicznych,
  Filia nr 10, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (poziom 1), ul. J. Iwaszkiewicza 5 – podjazd od strony parkingu, winda,
  Filia nr 11, ul. Drohobycka 1 – brak przeszkód architektonicznych,
  Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych, ul. A. Mickiewicza 26 – podjazd od chodnika,
  Filia Dziecięco-Młodzieżówa nr 1, ul. W. Łukasińskiego 30 – schody (brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich)*,
  Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2, ul. Pomorska 56 – schody (brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich)*.
  * możliwość dostarczenia zbiorów do miejsca zamieszkania przez bibliotekarza, po dokonaniu zamówienia telefonicznego.
 • Korytarze, schody i windy w ww. placówkach są ogólnie dostępne.
 • Na terenie siedziby LBP (ul. Piastowska 22) znajduje się bezpłatny parking, z wejściem do budynku dla osób niepełnosprawnych. Filia nr 1 (ul. P. Gojawiczyńskiej 4) dysponuje dwoma bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed wejściem.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
 • W Wypożyczalni dla Dorosłych (Rynek 15), Ekobibliotece (ul. W. Łukasińskiego 30), Filii nr 4 (ul. J. Heweliusza 7N) oraz Czytelni Naukowej (ul. Piastowska 22) jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online, w ramach systemu komunikacji RÓWNOŚĆ CZŁOWIEKA GŁUCHEGO. W pozostałych placówkach nie ma takiej możliwości.

Aplikacje mobilne

– brak