Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy

Procedura wnioskowa

Zgodnie z ustawą udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:

  1. Ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. Udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  3. Wywieszanie informacji publicznej w miejscach ogólnodostępnych.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Forma wniosku jest dowolna. Wniosek może być złożony: ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie Legnicka Biblioteka Publiczna powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz podaje nowy termin jej udostępnienia. Nowy termin nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji następuje w formie określonej we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób określony we wniosku Legnicka Biblioteka Publiczna powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia jej w tej formie i podaje formę w jakiej informacja może być udostępniona. W takim przypadku jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie zostaje umorzone.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

W przypadku, gdy Legnicka Biblioteka Publiczna nie posiada informacji, o którą prosi wnioskodawca, wtedy niezwłocznie poinformujemy wnioskodawcę o braku wnioskowanej informacji.

Odmowa udostępnia informacji publicznej następuje  w drodze decyzji administracyjnej.